Bases

Home / Bases

Maig 5-6. 2017. Sitges.

Explore. Connect. Change.
#sitgesnext2017

Requisits i Condicions Generals

L’edició Sitges Next 2017 acull com a inscripcions peces associades a la comunicació comercial o corporativa exhibides a l’Estat espanyol entre l’1 de gener de 2016 i el 28 d’abril de 2017.

La inscripció de les dades de les peces i campanyes s’ha de fer, únicament, a través del sistema d’inscripció on-line del Sitges Next a www.sitgesnext.com. No s’acceptarà la presentació de les peces a través d’altres canals.

Les peces que optin a concurs hauran d’haver estat exhibides durant l’any 2016 en qualsevol tipus de suport publicitari. S’han d’inscriure tal com es van exhibir, sense haver estat modificades expressament per a aquest o altres festivals.

Les peces han d’estar realitzades en català, castellà o anglès. En cas que l’original sigui en una altra llengua, s’ha d’enviar subtitulada en algun d’aquests idiomes.

Les peces que optin a concurs hauran de ser originals i no vulnerar drets de tercers.

Les peces inscrites, sempre que sigui possible, es presentaran en els formats originals per a la seva difusió. Quan no sigui així, s’aportarà un vídeo explicatiu de l’acció de màxim 120’’. Quan la peça superi aquesta durada, estarà acompanyada d’una peça curta de màxim 60’’.

Els participants autoritzen l’exhibició en públic i privat de les peces presentades, així com la seva emissió en espais de difusió dedicats explícitament al Sitges Next.

No s’acceptarà la inscripció de cap peça, el missatge o contingut hagi estat declarat il·lícit pels tribunals o organismes d’autoregulació publicitària, mitjançant sentència o resolució ferma. En el cas que aquesta declaració ferma d’il·licitud ho sigui després d’haver estat premiada, l’organització procedirà a la retirada del premi concedit.

L’organització del Sitges Next no acceptarà la inscripció de les peces que puguin ser considerades ofensives per motius d’ètnia, religió, sexe o cultura. Aquesta decisió recaurà en l’organització, contra la qual no hi haurà la possibilitat d’emetre cap recurs ni sol·licitud de danys.

No s’admetrà que dues empreses diferents presentin per separat en una secció la mateixa inscripció. En el cas que dues empreses participin en la mateixa inscripció, hauran de compartir posició a la llista Next To Watch 2017.

Les sol·licituds d’inscripció que no hagin estat abonades amb anterioritat al 28 d’abril de 2017 no s’acceptaran a concurs.

Els participants guardonats tindran dret a realitzar publicitat dels premis obtinguts al festival.

El material i la documentació presentada passarà a formar part de l’arxiu del festival.

La sol·licitud d’inscripció d’una peça o una campanya al Sitges Next, implica necessàriament l’acceptació de tots i cadascun dels requisits detallats en aquestes bases. L’incompliment per part de l’agència o empresa participant en el concurs implicarà la retirada de la seva participació.

Sitges, febrer de 2017